Tööturg » Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr: Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr hariduse lõikes

Noorte (15–26 a.) pikaajalise töötuse määr – aasta või kauem tööta olnud noorte (15–26 a.) töötute osakaal samaealises tööjõus.

Esimese taseme haridus või madalam 0–2
alghariduseta 0, algharidus 1
põhiharidus 2A
kutseharidus põhihariduseta noortele 2C
Teise taseme haridus 3
üldkeskharidus 3A
kutsekeskharidus põhihariduse baasil 3B
keskeriharidus põhihariduse baasil 3A
kutseõpe põhihariduse baasil 3C
Teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 4
kutsekeskharidus keskhariduse baasil 4B
Kolmanda taseme haridus 5–6
akadeemiline kõrgharidus (bakalaureusekraad, magistrikraad) 5A
rakenduslik kõrgharidus (rakenduskõrgharidus, diplomiõpe, kutsekõrgharidus) 5B
keskeriharidus keskhariduse baasil 5B
doktorikraad 6

Mõõtühik: protsent

Esitamise lõiked: aasta, haridustase

Allikas: Eesti Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuringu (ETU)

Märkus: 2000–2012. aasta andmed on täpsustatud Statistikaameti korrigeeritud rahvaarvu alusel. Vt tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254

Aasta
Haridustase (tööturg) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kokku 4,9 2,8 3,3 2,3 6 10,4 7,8 5,7 5,7 4,8 1,9 2,2 1,4
Esimese taseme haridus või madalam 11,9 5,5 7,3 4,3 14,6 20,1 13,2 - 9,9 7,8 2,3 3,1 2,7
Teise taseme haridus, teise taseme järgne ning kolmanda taseme eelne haridus 3,9 2,3 1,8 2 3,9 9,5 7,9 4,7 5,9 - 2,2 2,4 1,4
Kolmanda taseme haridus .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. - - -